Bevezető információ

A Livesport s.r.o. ("mi","miénk" vagy"minket") tiszteletben tartja a felhasználói ("ön" vagy"öné") magánéletét. A személyes adatok kezelésére vonatkozó jelen tájékoztató ("Tájékoztató") elmagyarázza, hogyan gyűjtjük, használjuk, adjuk ki és védjük az ön személyes adatait a Mobilalkalmazásunkkal kapcsolatban, bármely nyelvi változatban vagy helyszínen ("Mobilalkalmazás"). A személyes adatait az ön regisztrációjával, a Mobilalkalmazás használatával (2. cikk) és a direkt marketinggel (3. cikk) kapcsolatban kezeljük. Ha ön a Mobilalkalmazással összefüggésben megadta a hozzájárulását, akkor az ön hozzájárulása alapján történő közvetlen üzletszerzés céljából történő adatkezelésre (4. cikk) és a Mobilalkalmazás használatának elemzésével kapcsolatos adatkezelésre (5. cikk) vonatkozó információk is vonatkoznak önre.

 1. Kik vagyunk és elérhetőségeink

  1. Az ön személyes adatainak kezelőjeként eljáró Livesport s.r.o. egy korlátolt felelősségű társaság, amelynek székhelye: Bucharova 2928/14a, Stodůlky, 158 00 Prága 5, Cseh Köztársaság, cégjegyzékszáma: 27433722, bejegyezték a prágai Városi Bíróságon vezetett kereskedelmi nyilvántartásba, C113331 jelű.

  2. Elérhetőségeink a következők: postacím Bucharova 2928/14a, Stodůlky, 158 00 Prága 5, Cseh Köztársaság, e-mail cím privacy@livesport.eu.

  3. Kineveztünk egy adatvédelmi tisztviselőt, aki az Ön személyes adatainak feldolgozásával és jogainak gyakorlásával kapcsolatos valamennyi kérdésben a dpo@livesport.eu e-mail címen érhető el.

 2. A MOBILALKALMAZÁS HASZNÁLATÁVAL ÉS AZ ÖN REGISZTRÁCIÓJÁVAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

  1. Adatkezelés leírása a Mobilalkalmazás használata során. Ha ön használja a Mobilalkalmazást, az alábbiakban meghatározott B. és C. célokból kezeljük a Mobilalkalmazás ön általi használatához kapcsolódó bejegyzéseket (IP-cím, Geo IP, az ön eszközének operációs rendszerére és hardverére vonatkozó adatok, a Mobilalkalmazás felhasználói beállításai), amelyeket automatikusan megkapunk, amikor ön használja a Mobilalkalmazást, valamint az ön életkorára vonatkozó információkat, amennyiben ön ilyen adatokat megadott nekünk.

  2. Adatkezelés leírása a regisztráció és a bejelentkezés során. Ha ön a Mobilalkalmazás használata során fiókot hoz létre, vagy más platformjainkról, vagy termékeinkről korábban létrehozott fiókkal jelentkezik be a Mobilalkalmazásba, akkor a Mobilalkalmazás használata során az alábbi A., B. és C. célokra kezeljük az ön személyes adatait, például:

   1. az Ön által a fiókja létrehozásakor megadott elérhetőségi adatokat, beleértve az e-mail címet is;

   2. az Ön életkorára vonatkozó adatokat, ha a regisztrációhoz vagy a bejelentkezéskor szükséges;

   3. a Mobilalkalmazás funkcióinak használatával kapcsolatos adatok (pl. szavazások vagy kedvenc csapatok);

   4. egy álnevesített azonosítót a Mobilalkalmazás működésének nyomon követésére és a műszaki hibák bejelentésére (Crashlytics ID), egyéb álnevesített azonosítókat, amelyeket az ön védelme érdekében hoztunk létre, és ha ön úgy döntött, hogy a Mobilalkalmazásra egy harmadik félnél (pl. Facebook, Gmail, Apple) meglévő fiókján keresztül regisztrál vagy jelentkezik be, akkor az ön nevét, fényképét és egy harmadik fél által generált álnevesített azonosítót is kezelünk, amelyet az ilyen felhatalmazott harmadik fél adott meg a bejelentkezéshez;

   5. az ön Mobilalkalmazáson végzett vásárlásaira vonatkozó adatok, ha vannak ilyenek.

  3. Az adatkezelés céljai. Az ön személyes adatait a következő célokból szükséges mértékben kezeljük:

   • A. cél: Az ön személyes adatai kezelésének célja az ön és köztünk létrejött szerződés teljesítése, vagy annak lehetővé tétele, hogy egy ilyen szerződés megkötését megelőzően lépéseket tegyünk az ön regisztrációjával vagy a Mobilalkalmazásba való bejelentkezéssel kapcsolatban.

   • B. cél: A fent említett személyes adatok kezelésének célja a Mobilalkalmazás technikai működésének biztosítása, azaz a Mobilalkalmazás megfelelő és zökkenőmentes működése, valamint a bejelentett technikai hibák kapcsolódó hibaelhárítása és a Mobilalkalmazás későbbi optimalizálása (a hibák jövőbeli megelőzése).

    Elvégeztük annak értékelését, hogy lehetséges-e az ön személyes adatainak ilyen célú kezelése, és elvégeztük a szükséges arányossági vizsgálatot is, amely az ön jogainak védelméhez fűződő érdekek és a mi érdekeink közötti egyensúlyt teremti meg. Arra a következtetésre jutottunk, hogy tekintettel arra, hogy az általunk kezelt személyes adatok többsége más célokra is rendelkezésre áll, hogy álnevesített azonosítókat használunk, hogy a hibakeresés a Mobilalkalmazás felhasználójának is érdekében áll, és hogy a Mobilalkalmazás utólagos optimalizálása a Mobilalkalmazás valamennyi felhasználójának érdekében áll, úgy tűnik, hogy az ön érdekei vagy a személyes adatok védelméhez fűződő alapvető jogai és szabadságai nem élveznek elsőbbséget a fentiekben meghatározott jogos érdekeinkkel szemben.

   • C. cél: Az ön személyes adatai kezelésének célja, hogy eleget tegyünk a jogi kötelezettségeinknek, különösen az adózás, a számvitel és a reklámszabályozás területén.

  4. Jogalap. A személyes adatok kezelésének jogalapja az egyes célok tekintetében a következő:

   1. Az A. cél esetében az a tény, hogy az ilyen adatkezelés az ön és köztünk létrejött szerződés teljesítéséhez szükséges, vagy ahhoz, hogy lehetővé tegye számunkra, hogy egy ilyen szerződés megkötését megelőzően lépéseket tegyünk a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (Általános Adatvédelmi Rendelet) (a"Rendelet") 6. cikk (1) bekezdés b) pontja értelmében.

   2. a B. cél esetében a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdekünk a Mobilalkalmazás technikai működésének biztosítására.

   3. a C. cél esetében a jogi kötelezettségeink teljesítése érdekében a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja alapján.

  5. Adatmegőrzési időszak. Az ön személyes adatait az alábbi ideig kezeljük:

   • az A. célra a szerződésének lejártától számított három (3) évig;

   • a B. célra a szerződés időtartama alatt, ha ön rendelkezik nálunk fiókkal, vagy a Mobilalkalmazás használatát követő 1 hónapig, ha ön nem rendelkezik fiókkal; és

   • a C. célra a vonatkozó, általánosan kötelező erejű jogszabályok szerinti jogi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges ideig.

  6. Egyéb címzettek. Az ön személyes adatainak egyéb címzettjei lehetnek azok a személyek, akik szaktevékenységet végeznek számunkra, beleértve a számunkra tárhely- és szoftverfejlesztési szolgáltatásokat nyújtó személyeket, valamint a csoportunkhoz ("Csoportunk") tartozó más vállalatokat. Azokban az esetekben, amikor erre általánosan kötelező erejű jogszabályok köteleznek bennünket, az érintett hatóságok is lehetnek az ön személyes adatainak további címzettjei az általánosan kötelező erejű jogszabályok szerinti kötelezettségeik teljesítése céljából.

  7. Az ön jogai. A Rendeletben meghatározott feltételek mellett és a megadott céloktól függően ön jogosult arra, hogy kérje, hogy hozzáférést biztosítsunk önnek a személyes adataihoz, jogosult a személyes adatainak helyesbítésére vagy törléséhez, illetve azok kezelésének korlátozásához, valamint a személyes adatai hordozhatóságához. Felhívjuk a figyelmét, hogy az ilyen kérés teljesítése előtt megkérhetjük, hogy igazolja a személyazonosságát.

   1. Ha azt gyanítja, hogy a személyes adatainak kezelése megsértette vagy sérti a Rendeletet, joga van többek között panaszt tenni egy felügyeleti hatóságnál, különösen azon uniós tagállam felügyeleti hatóságánál, ahol az ön szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy a Rendelet állítólagos megsértésének helye található.

   2. Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a személyes adatai B. célú kezelése ellen. Amennyiben ön tiltakozik a személyes adatai B. célú kezelése ellen, a személyes adatait nem fogjuk tovább kezelni, kivéve, ha bizonyítani tudjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy ha az ilyen adatokra jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez van szükség.

   3. Ön nem köteles megadni nekünk a személyes adatait. Az ön személyes adatainak megadása azonban az A. cél, azaz a szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges követelmény, és a személyes adatok megadása nélkül a szerződés nem köthető meg vagy nem teljesíthető, és ez megakadályozhatja önt abban, hogy a Mobilalkalmazáson belül bizonyos funkciókat és vásárlásokat használjon, amelyek csak regisztrált felhasználók számára állnak rendelkezésre. Az ön személyes adatainak C. célú kezelése jogi követelmény a Mobilalkalmazáson történő esetleges vásárlással kapcsolatban.

 3. A REGISZTRÁLT FELHASZNÁLÓKNAK SZÓLÓ KÖZVETLEN ÜZLETSZERZÉSSEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

  1. Adatkezelés leírása. Ha ön fiókot hoz létre a Mobilalkalmazáson belül vagy más platformjainkról, vagy a termékeinkről korábban létrehozott fiókkal jelentkezik be a Mobilalkalmazásba, akkor az általánosan alkalmazandó jogszabályokkal összhangban kereskedelmi közleményeket (marketingajánlatokat) küldhetünk önnek a saját hasonló szolgáltatásainkkal kapcsolatban, és ebből a célból kezeljük:

   1. az Ön által a fiókja létrehozásakor megadott elérhetőségi adatokat, beleértve az e-mail címet is;

   2. az ön védelme érdekében általunk létrehozott álnevesített azonosítókat, és amennyiben ön úgy döntött, hogy egy harmadik félnél (pl. Facebook, Gmail, Apple) meglévő fiókján keresztül regisztrál vagy jelentkezik be a Mobilalkalmazásba, akkor az ilyen felhatalmazott harmadik fél által generált és a bejelentkezéshez megadott álnevesített azonosítót is kezeljük;

   A személyes adatok ilyen kezelése nem az ön hozzájárulásán alapul, azonban ön bármikor jogosult tiltakozni az adatkezelés ellen.

  2. Az adatkezelés célja. Az ön személyes adatai kezelésének célja, hogy önnek, mint az ügyfelünknek kereskedelmi közleményeket küldjünk az általánosan kötelező érvényű jogi előírásoknak megfelelően.

  3. Jogalap. Az ön személyes adatai kezelésének jogalapja az, hogy ez az adatkezelés a mi jogos érdekeink miatt szükséges a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja értelmében.

  4. Jogos érdekeink. Jogos érdekünk azon alapul, hogy ön a mi ügyfelünk (felhasználó), és hogy a személyes adatainak gyűjtése során egyértelmű, félreérthetetlen, ingyenes és egyszerű lehetőséget biztosítottunk önnek arra, hogy lemondjon az elektronikus elérhetőségi adatainak kereskedelmi közlemények küldésére történő felhasználásáról.

   1. A kereskedelmi közlemények küldése során az általánosan kötelező érvényű jogi szabályozásnak megfelelően járunk el.

   2. A Rendelet (47) preambulumbekezdése többek között kimondja, hogy "személyes adatok közvetlen üzletszerzési célú kezelése szintén jogos érdeken alapulónak tekinthető".

   3. Elvégeztük annak értékelését, hogy jogszerű-e az ön személyes adatainak kezelése arra, hogy kereskedelmi közleményeket küldjünk önnek, és elvégeztük a szükséges arányossági tesztet is, amely az ön jogainak és a mi érdekeink védelméhez fűződő érdekeket vizsgálja. Arra a következtetésre jutottunk, hogy tekintettel a kereskedelmi közlemények küldésére vonatkozó, általánosan kötelező érvényű jogszabályokban meghatározott előfeltételek korábbi teljesülésére, valamint arra, hogy ön bármikor visszautasíthatja a további kereskedelmi közleményeket, úgy tűnik, hogy az ön érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai az ön által önkéntesen megadott személyes adatok védelméhez fűződő érdekei nem élveznek elsőbbséget a kereskedelmi közlemények küldéséhez fűződő jogos érdekeinkkel szemben.

   4. A fentiekre és arra a tényre tekintettel, hogy ön észszerűen elvárhatja, hogy a személyes adatait kereskedelmi közlemények küldése céljából kezeljük, úgy véljük, hogy a jogos érdekünk a jogalapja az ön személyes adatai kereskedelmi közlemények küldése céljából történő kezelésének.

  5. Adatmegőrzési időszak. Az ön személyes adatait a szerződésének megszűnésétől számított három (3) évig kezeljük, de legfeljebb addig, amíg ön nem tiltakozik vagy nem nyújt be más hasonló kérelmet a személyes adatok általunk történő, kereskedelmi célú kommunikáció céljából történő kezelése ellen, beleértve a személyes adatok törléséhez való jogának gyakorlását.

  6. Egyéb címzettek. Az ön személyes adatainak egyéb címzettjei azok a személyek, akik az utasításainknak megfelelően marketingszolgáltatásokat nyújtanak számunkra, a weboldalunkat vagy a Mobilalkalmazásunkat üzemeltető személyek (adatfeldolgozók) és a Csoportunkhoz tartozó egyéb vállalatok.

  7. Az ön jogai. A Rendeletben foglalt feltételek szerint ön jogosult arra, hogy kérje, hogy hozzáférést biztosítsunk önnek a személyes adataihoz, jogosult a személyes adatai helyesbítésére vagy törlésére, illetve jogosult arra, hogy korlátozza a személyes adatai kezelését.

   1. Ha azt gyanítja, hogy a személyes adatainak kezelése megsértette vagy sérti a Rendeletet, joga van többek között panaszt tenni egy felügyeleti hatóságnál, különösen azon uniós tagállam felügyeleti hatóságánál, ahol az ön szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy a Rendelet állítólagos megsértésének helye található.

   2. Ön bármikor tiltakozhat a személyes adatai üzletszerzési célú kezelése ellen, beleértve a profilalkotást is, amennyiben a profilalkotás ilyen közvetlen üzletszerzéssel kapcsolatos. Ha ön tiltakozik a személyes adatai közvetlen üzletszerzési célú kezelése ellen, a személyes adatait a továbbiakban nem kezeljük ilyen célokra.

 4. KÖZVETLEN ÜZLETSZERZÉSSEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS (AZ ÖN HOZZÁJÁRULÁSÁVAL)

  1. Adatkezelés leírása. Az ön hozzájárulásával kezeljük:

   1. az ön által a fiókja létrehozásakor megadott elérhetőségi adatokat, beleértve az e-mail címet is;

   2. az ön életkori adatait, ha megadta azokat nekünk;

   3. az ön védelme érdekében általunk bevezetett álnevesített azonosítókat, és amennyiben ön úgy döntött, hogy a Mobilalkalmazásra egy harmadik félnél (pl. Facebook, Gmail, Apple) meglévő fiókján keresztül regisztrál vagy jelentkezik be, akkor a bejelentkezéshez az ilyen felhatalmazott harmadik fél által generált és megadott álnevesített azonosítót is kezeljük;

   4. a Mobilalkalmazás ön általi használatára vonatkozó adatokat (pl. IP-cím és Geo IP) és az ön eszközére vonatkozó azonosító adatokat (pl. UUID/UDID), amelyeket a Mobilalkalmazás használata során automatikusan gyűjtünk;

   kereskedelmi kommunikáció (marketingajánlatok) küldése céljából, amely minket, a Csoportunkat vagy harmadik feleket népszerűsít, vagy egyéb marketingtevékenységek végzése céljából, beleértve a marketing profilalkotást és a megjelenített reklámok későbbi személyre szabását. A személyes adatok kezelése az ön kifejezett hozzájárulásán alapul, amelyet ön bármikor visszavonhat.

  2. Az adatkezelés célja. Az ön személyes adatai kezelésének célja, hogy kereskedelmi közleményeket küldjünk önnek, és egyéb marketingtevékenységeket folytassunk ön felé, beleértve a marketing profilalkotást és a megjelenített reklámok későbbi személyre szabását.

  3. Jogalap. Az ön személyes adatai kezelésének jogalapja az ön hozzájárulása a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján.

  4. Adatmegőrzési időszak. A személyes adatait az ön hozzájárulásának kézhezvételétől számított négy (4) évig kezeljük (őrizzük meg), és az adatkezelés megszűnik, ha ön visszavonja a személyes adatai e célból történő kezeléséhez adott hozzájárulását.

  5. Egyéb címzettek. Azok a személyek, akik marketing- és reklámszolgáltatásokat nyújtanak számunkra, különösen az itt felsorolt szervezetek, valamint a weboldalunkat vagy a Mobilalkalmazásunkat üzemeltető személyek és a Csoportunkhoz tartozó más vállalatok (adatfeldolgozók), valamint a legszélesebb körben használt közösségi hálózatok, mint a Facebook, a Twitter, a LinkedIn (adott esetben adatkezelőként vagy közös adatkezelőként) az ön személyes adatainak további címzettjei.

  6. Az ön jogai. A Rendeletben meghatározott feltételek mellett ön jogosult arra, hogy kérje, hogy hozzáférést biztosítsunk önnek a személyes adataihoz, joga van a személyes adatainak helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve azok kezelésének korlátozásához, valamint a személyes adatai hordozhatóságához.

   1. Önnek joga van ahhoz, hogy bármikor visszavonja az ön által a személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását. Ez nem érinti az ön személyes adatainak a hozzájárulás visszavonása előtti kezelésének jogszerűségét. A személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását visszavonhatja az általunk önnek küldött bármely kereskedelmi közleményben található hiperhivatkozásra kattintva, a Mobilalkalmazás megfelelő gombjának használatával vagy a kapcsolattartási e-mail címünkre küldött e-mail üzenettel (lásd a jelen Tájékoztató 1.2. cikkét).

   2. Ha azt gyanítja, hogy a személyes adatai kezelése megsértette vagy sérti a Rendeletet, joga van többek között ahhoz, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál, különösen annak az uniós tagállamnak a felügyeleti hatóságánál, ahol az ön szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy az állítólagos jogsértés helye található.

   3. Ön nem köteles személyes adatokat megadni. Az ön személyes adatainak megadása nem jogi vagy szerződéses követelmény, és nem is szükséges szerződéskötéshez.

 5. A MOBILALKALMAZÁS HASZNÁLATÁNAK ELEMZÉSÉVEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

  1. Adatkezelés leírása. Az ön hozzájárulásával kezeljük továbbá:

   1. az ön által a fiókja létrehozásakor megadott elérhetőségi adatokat, beleértve az e-mail címet is; és

   2. az életkori adatait, ha ön megadta azokat nekünk;

   3. az ön védelme érdekében általunk létrehozott álnevesített azonosítókat, és ha Ön úgy döntött, hogy egy harmadik félnél (pl. Facebook, Gmail, Apple) meglévő fiókján keresztül regisztrál vagy jelentkezik be a Mobilalkalmazásba, akkor az ilyen felhatalmazott harmadik fél által létrehozott és a bejelentkezéshez megadott álnevesített azonosítót is kezeljük;

   4. a Mobilalkalmazáson végzett tevékenységével kapcsolatos analitikus adatokat és az általunk és a Mobilalkalmazáson végzett tevékenységével kapcsolatos adatok gyűjtését, elemzését és értékelését végző harmadik feleket által az ilyen adatokhoz adott álnevesített azonosítókat (pl. USER ID, Felhasználó álnevesített azonosító);

   a Mobilalkalmazás használatával kapcsolatos gyűjtés, elemzés és értékelés céljából. A személyes adatok kezelése az ön kifejezett hozzájárulásán alapul, amelyet ön bármikor visszavonhat.

  2. Az adatkezelés célja. A személyes adatok kezelésének célja a Mobilalkalmazás használatára vonatkozó adatok gyűjtése, elemzése és értékelése, beleértve a profilalkotást is, a Mobilalkalmazás későbbi optimalizálása és fejlesztése céljából.

  3. Jogalap. Az ön személyes adatai kezelésének jogalapja az ön hozzájárulása a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján.

  4. Adatmegőrzési időszak. Az ön személyes adatait e célból a Mobilalkalmazásba való utolsó bejelentkezésétől számított legfeljebb 50 hónapig kezeljük (tároljuk), és az adatkezelés megszűnik, ha ön visszavonja a személyes adatainak e célból történő kezeléséhez adott hozzájárulását.

  5. Egyéb címzettek. Az ön személyes adatainak további címzettjei azok a személyek, akik a Mobilalkalmazás használatára vonatkozó adatokat gyűjtik, elemzik és értékelik számunkra, különösen az itt felsorolt szervezetek, valamint a Csoportunkhoz tartozó vállalatok.

  6. Az ön jogai. A Rendeletben meghatározott feltételek mellett ön jogosult arra, hogy kérje, hogy hozzáférést biztosítsunk önnek a személyes adataihoz, joga van a személyes adatainak helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve azok kezelésének korlátozásához, valamint a személyes adatai hordozhatóságához.

   1. Önnek joga van ahhoz, hogy bármikor visszavonja az ön által a személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását. Ez nem érinti az ön személyes adatainak a hozzájárulás visszavonása előtti kezelésének jogszerűségét. A személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását visszavonhatja a Mobilalkalmazás megfelelő gombjának használatával vagy a kapcsolattartási e-mail címünkre küldött e-mail üzenettel (lásd a jelen Tájékoztató 1.2. cikkét).

   2. Ha azt gyanítja, hogy a személyes adatai kezelése megsértette vagy sérti a Rendeletet, joga van többek között ahhoz, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál, különösen annak az uniós tagállamnak a felügyeleti hatóságánál, ahol az ön szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy az állítólagos jogsértés helye található.

   3. Ön nem köteles személyes adatokat megadni. Az ön személyes adatainak megadása nem jogi vagy szerződéses követelmény, és nem is szükséges szerződéskötéshez.

 6. AZ ÖN ADATAINAK BIZTONSÁGA

  1. A személyes adatai védelme érdekében adminisztratív, technikai és tényleges biztonsági intézkedéseket alkalmazunk az általánosan kötelező érvényű jogszabályoknak megfelelően.

 7. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

  1. Automatizált döntéshozatal. Nem végzünk automatizált egyedi döntéshozatalt a Rendelet 22. cikke értelmében.

  2. Harmadik fél tevékenységei. Nem vagyunk felelősek azoknak a harmadik feleknek a tetteiért, akiknek ön személyes vagy érzékeny információkat ad meg, és nincs jogunk arra, hogy irányítsuk vagy ellenőrizzük ajánlatok küldését harmadik felek által. Ha a továbbiakban nem kíván levelezést, e-maileket vagy egyéb kommunikációt kapni harmadik felektől, kérjük, forduljon közvetlenül az adott harmadik félhez.

 8. SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBÍTÁSA AZ EU-N KÍVÜLRE

  1. Nem áll szándékunkban az ön személyes adatait szándékosan továbbítani harmadik országba (nem uniós országba) vagy nemzetközi szervezetnek, azonban egyes partnereink, például a személyes adatok fent említett egyéb címzettjei nem uniós országokban rendelkeznek székhellyel, vagy az adatokat az EU-n kívüli szervereken tárolják. Ilyen esetekben előfordulhat, hogy a Rendelet értelmében "az ön adatait harmadik országokba (az EU-n kívüli országba) továbbítják", beleértve olyan országokba, amelyek esetében az Európai Bizottság még nem döntött az uniós joggal azonos megfelelő védelemről. Ilyen esetekben gondoskodunk arról, hogy az ön személyes adatait a szokásos adatvédelmi szabályzatunknak megfelelően, valamint a Rendelet 46. cikkében meghatározott és elérhető garanciákkal kezeljék és védjék, amelyek elérhetők például itt.

 9. MÓDOSÍTÁSOK ÉS KIEGÉSZÍTÉSEK

  1. Értesítjük önt e Tájékoztató bármilyen megváltozásáról.

  2. Javasoljuk, hogy rendszeresen ellenőrizze ezt a Tájékoztatót, hogy tisztában legyen a jogaival.

Kelt: 09.10.2023, Prága

Livesport s.r.o.